icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone

Enefit AB:s särskilda avtalsvillkor för privatkunder

Dessa avtalsvillkor (”Avtalsvillkoren”) avser elleverans till konsument och utgör en integrerad del av kundens avtal med Enefit AB (”Enefit”) tillsammans med kundens individuella avtal samt elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande EL 2012 K (rev), vilka finns tillgängliga på Enefits hemsida www.enefit.se samt kan beställas från Enefits kundtjänst. Dessa Avtalsvillkor är giltiga från och med 2018-06-15.

Särskilda produktvillkor

 1. Fastpris
  1. Pris: Kundens pris är fast under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Förbrukning + månadsavgift.

   Avtalat Pris: i kundens individuella avtal fastställt pris (öre/kWh).

   Förbrukning: kundens förbrukning (kWh) i kundens uttagspunkt under faktureringsperioden.

   Månadsavgift: i kundens individuella avtal fastställd månadsavgift.

   Kostnader för balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska Kraftnät och eSett samt vid var tid gällande skatter tillkommer.

  2. Avtalstid: Avtalet löper på 12, 24 eller 36 månader, såsom angivet i kundens individuella avtal.
  3. Uppsägningstid: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar före avtalstidens utgång.
  4. Förlängning: Om ingen av parterna sagt upp avtalet innan avtalstidens slut övergår avtalet till Timspot i enlighet med vid aktuell tidpunkt gällande villkor och priser. Uppsägningstiden för det nya avtalet framgår av 2.4.
 2. Timspot och Inköpspris
  1. Pris Timspot: Kundens pris är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Förbrukning + månadsavgift.

   Avtalat Pris: Nord Pools elspotprisnoteringar för aktuellt prisområde per timme plus det i kundens individuella avtal fastställda påslaget (öre/kWh).

   Förbrukning: Kundens förbrukning (kWh) i kundens uttagspunkt under faktureringsperioden.

   Månadsavgift: i kundens individuella avtal fastställd månadsavgift.

   Kostnader för elcertifikat, ursprungsgarantier, balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska Kraftnät och eSett samt vid var tid gällande skatter tillkommer.

  2. Pris Inköpspris: Kundens pris är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Förbrukning + månadsavgift.

   Avtalat Pris: [Enefits kostnader för inköp av el, vilka avser inköpskostnaderna som det viktade medelvärde som bildas då Nord Pools elspotprisnoteringar för aktuellt prisområde sammanvägs mot samtliga Enefits schablonavräknade kunders, i samma elområde, förbrukningsprofil under faktureringsperioden] plus det i kundens individuella avtal fastställda påslaget (öre/kWh).

   Förbrukning: Kundens förbrukning (kWh) i kundens uttagspunkt under faktureringsperioden.

   Månadsavgift: i kundens individuella avtal fastställd månadsavgift.

   Kostnader för elcertifikat, balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska Kraftnät och eSett samt vid var tid gällande skatter tillkommer.

  3. Avtalstid: Avtalet löper tillsvidare.
  4. Uppsägningstid: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar.
 3. Familjeavtal
  1. Pris: Kundens pris är fast under vintermånaderna december till och med mars under avtalstiden och utgörs av Avtalat Fast Pris x Förbrukning + månadsavgift. Kundens pris är rörligt under resterande månader, april till och med november, och utgörs av Avtalat Rörligt Pris x Förbrukning + månadsavgift.

   Avtalat Fast Pris: i kundens individuella avtal fastställt pris (öre/kWh).

   Avtalat Rörligt Pris: För timavräknade anläggningar utgörs priset av Nord Pools elspotprisnoteringar för aktuellt prisområde per timme plus det i kundens individuella avtal fastställda påslaget (öre/kWh). För övriga anläggningar utgörs priset av Enefits kostnader för inköp av el, vilka avser inköpskostnaderna som det viktade medelvärde som bildas då Nord Pools elspotprisnoteringar för aktuellt prisområde sammanvägs mot samtliga Enefits schablonavräknade kunders, i samma elområde, förbrukningsprofil under faktureringsperioden plus det i kundens individuella avtal fastställda påslaget (öre/kWh).

   Förbrukning: Kundens förbrukning (kWh) i kundens uttagspunkt under faktureringsperioden.

   Månadsavgift: i kundens individuella avtal fastställd månadsavgift.

   Kostnader för elcertifikat samt vid var tid gällande skatter tillkommer. För volymer med rörligt pris tillkommer därutöver kostnader för ursprungsgarantier, balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska Kraftnät och eSett.

  2. Avtalstid: Avtalet löper på 12, 24 eller 36 månader, såsom angivet i kundens individuella avtal.
  3. Uppsägningstid: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar före avtalstidens utgång.
  4. Förlängning: Om ingen av parterna sagt upp avtalet innan avtalstidens slut övergår avtalet till Timspot i enlighet med vid aktuell tidpunkt gällande villkor och priser. Uppsägningstiden för det nya avtalet framgår av 2.4.
 4. EL KONTO
  1. EL KONTO utgör ett tillägg till avtalad prisprodukt och innebär att kunden faktureras en fast månatlig kostnad baserad på uppskattad månadsförbrukning och i förekommande fall uppskattat genomsnittligt pris per månad, i enlighet med avtalad prisprodukt. En gång per år samt vid avtalets upphörande gör Enefit en avstämning avseende faktisk förbrukning samt, i förekommande fall, faktiskt prisutfall, varmed skillnad mellan fakturerad förbrukning och faktisk förbrukning och prisutfall för perioden sedan den senaste avstämningen regleras.
  2. Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) kalendermånad till upphörande sista kalenderdagen i månaden.
 5. Allmänna villkor
  1. Avtalsvillkor och avtalets ingående
   1. Kundens elhandelsavtal består av dessa Avtalsvillkor tillsammans med kundens individuella avtal (tillsammans elhandelsavtalet) samt elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande EL 2012 K (rev). Om det föreligger skillnader eller motstridiga uppgifter i elhandelsavtalet och branschens allmänna avtalsvillkor gäller elhandelsavtalet före branschens allmänna avtalsvillkor.
   2. Elhandelsavtalet gäller, förutsatt att kunden blivit godkänd i Enefits kreditprövning samt att kunden har ett giltigt elnätsavtal för anläggningen, från dag angiven i kundens individuella avtal, förutsatt att bekräftelse är Enefit tillhandanda från kunden innan dag angiven för avsett ikraftträdande och Enefit accepterat beställningen. Sådan bekräftelse kan ske både muntligen och skriftligen. Enefit har rätt att acceptera för sent inkommen bekräftelse.
   3. Om avtalet har ingåtts på distans, t.ex. genom internet eller per telefon, har kunden enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler en rätt att ångra sig inom fjorton (14) dagar från det att kunden fått en bekräftelse på avtalet och information om rätten att ångra sig. Om kunden önskar ångra sig ska kunden kontakta Enefits kundtjänst. Ytterligare bestämmelser om avtal som ingåtts på distans finns i elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument.
  2. Ändrade villkor
   1. För avtal om rörligt elpris har Enefit rätt att ändra priserna samt avtalsvillkoren. Sådan ändring får ske tidigast två (2) månader efter det att Enefit skickat meddelande till kunden om ändringen.
  3. Uppsägning av avtal
   1. Om kunden säger upp avtalet utan att byta elleverantör eller ingå nytt avtal övergår avtalet till Timspot plus ett påslag om 5 öre/kWh efter den ursprungliga avtalstidens upphörande.
  4. Avslutande av avtal i förtid
   1. Om kunden avslutar ett tidsbudet avtal i förtid har Enefit rätt till ersättning. Sådan ersättning beräknas enligt följande:

    (i) Avtal om Fastpris: Skillnaden mellan det avtalade priset och det vid uppsägningen gällande priset för motsvarande produkt för återstående del av avtalstiden jämte ett tillägg om 8 öre/kWh, multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen enligt avtalet.

    (ii) Avtal om Familjeavtal: För återstående fastprisperioder gäller skillnaden mellan det avtalade priset och det vid uppsägningen gällande priset för motsvarande produkt för återstående del av avtalstiden jämte ett tillägg om 8 öre/kWh, multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen enligt avtalet. För återstående rörliga perioder gäller Enefits påslag jämte ett tillägg om 8 öre/kWh, multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen enligt avtalet.

    Vidare har Enefit rätt att ta ut ersättning för månadsavgift under den återstående avtalstiden samt en administrativ avgift om 400 kronor.

    Återstående avtalstid beräknas i hela dagar och förbrukning beräknas som 1/365 av den av elnätsföretaget angivna årsförbrukningen multiplicerat med återstående avtalstid. Kunden är ersättningsskyldig även i de fall elleveransen inte har påbörjats vid tillfället för kundens avtalsbrott.

    I de fall kunden har erhållit en engångsrabatt vid avtalets ingående ska denna återbetalas.

   2. För undvikande av tvivel har Enefit rätt att ta ut ersättning för upphörande av avtal i förtid även vid kundens avflyttning från anläggningen.
  5. Överlåtelse av avtal
   1. Enefit har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan part.
   2. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till annan utan Enefits godkännande.
  6. Fakturering
   1. Om inget annat särskilt överenskommits i kundens individuella avtal sker fakturering månadsvis i efterskott.
  7. Personuppgiftshantering
   1. För information om hur Enefit hanterar personuppgifter hänvisas till Enefits personuppgiftspolicy som återfinns på Enefits hemsida, www.enefit.se.
  8. Information
   1. Kunden kan på Enefits hemsida, www.enefit.se, ta del av all information rörande Enefits vid var tid gällande priser och villkor, kundens rättigheter, hur man gör för att lämna klagomål, var kunden kan vända sig vid tvist samt övrig information relaterad till avtalet och kundens elförbrukning. Om kunden önskar kan informationen även lämnas på annat sätt efter att kunden kontaktat Enefits kundtjänst.
  9. Kontaktuppgifter
   1. Enefit AB

    Postadress: Box 1116, 131 52 Nacka strand.

    Tel. 0770-22 20 70

    Hemsida: www.enefit.se