icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone

Information om personuppgiftsbehandling

 1. Sammanfattning

  Enefit AB (“Enefit” eller ”vi/oss”) tillhandahåller elavtal. För att kunna tillhandahålla våra tjänster samlar vi in uppgifter om dig som är besökare på vår webbsida och användare av våra tjänster. Exempel på personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, kundnummer samt kontaktuppgifter. Enefit är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet.

 2. Ändamål med behandling av personuppgifter och kategorier av uppgifter vi behandlar

  Tillhandahållande av våra tjänster

  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Denna behandling inkluderar kontakter med dig med anledning av försäljning, behandling som är nödvändig för att inkassera skulder.

  Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att uppfylla ett avtal mellan dig och Enefit.

  I detta syfte behandlar vi:

  • Uppgifter relaterade till identitet (t.ex. namn, personnummer, adress, kontonummer och kundnummer)
  • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och mailadress)
  • Användarbeteende (t.ex. årlig uppskattad konsumtion/konsumtionsdata samt betalningsinformation)

  Kommunikation & marknadsföring

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig och för att kunna lämna erbjudanden till dig och marknadsföra tjänster från oss och från tredje parter som vi samarbetar med.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och marknadsföra våra och våra tredje parters tjänster och produkter till dig, såväl som ditt intresse av att kunna ta emot sådan information.

  I detta syfte behandlar vi:

  • Uppgifter relaterade till identitet (t.ex. namn, personnummer, adress, kontonummer och kundnummer)
  • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och mailadress)
  • Kommunikationsdata (t.ex. konsumentfeedback, godkännande/nekande till direktmarknadsföring, telefonsamtal)

  Utveckling av våra system och tjänster

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utveckla våra system och tjänster (såsom kundtjänster). Personuppgifter kommer endast användas för den fortsatta utvecklingen och förbättringen av våra befintliga tjänster. När personuppgifter används för detta syfte, behandlar vi alltid så lite få personuppgifter som möjligt.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra våra system och tjänster, såväl som ditt intresse av att använda funktionella och förbättrade tjänster.

  I detta syfte behandlar vi:

  • Besökshistorik och användardata från vår hemsida (insamlad genom användning av cookies)
 3. Varifrån vi samlar in uppgifter

  Personuppgifter kan komma att lämnas av dig genom dina kontakter med Enefit samt genom användning av våra tjänster. Du lämnar även personuppgifter till oss, genom användning av cookies, när du besöker vår webbsida.

  Personuppgifter samlas även in från Bisnode eller andra organisationer som tillhandahåller adress- och kreditkontrolltjänst uppdateringstjänster.

 4. Överföring av personuppgifter

  Överföring till tjänsteleverantörer

  Enefit kan komma att dela dina personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till Enefit, t.ex. våra IT-leverantörer eller inkassoföretag. Dessa bolag får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. De får inte behandla dina personuppgifter för deras egna syften. Följande typer av tjänster använder vi oss av:

  • Skuld- och kredithantering;
  • Fakturering;
  • Marknadsföring;
  • IT-utveckling.

  Överföring till följd av lagkrav eller i samband med fastställande/fullgörande av anspråk

  Vi kan även komma att behandla och överföra dina personuppgifter för att följa lagkrav eller för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga krav. Mottagare i dessa fall kan t.ex. vara myndigheter eller domstolar.

  Överföring till tredje länder

  Inga uppgifter överförs till länder utanför Europeiska Unionen och Europeiska Ekonomiska Samarbetet.

 5. Principer för skydd och lagring av personuppgifter

  Personuppgifter är skyddade genom användning av personliga användarkonton och lösenord. Endast utvalda användare med rätt att få tillgång till uppgifterna har tillgång till den data som de administrerar. Personuppgifterna säkerhetskopieras på regelbunden basis. Personuppgifterna förvaras i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord samt andra tekniska åtgärder.

  De personuppgifter vi samlar in om dig lagras så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen med behandlingen (se ovan).

  Uppgifterna kommer att gallras enligt vid Enefit AB var tid gällande gallringspolicy.

 6. Dina rättigheter

  Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

  Tillgång (registerutdrag) Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt begära tillgång till personuppgifterna.
  Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
  Radering Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
  Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.
  Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.
  Invändning mot behandling Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på Enefits berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.
  Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 7. Kontaktuppgifter

  Enefit AB

  Organisationsnummer: 559132-6656

  Adress: Cylindervägen 12, 131 52 Nacka Strand

  Telefon: 08 121 607 26

  E-post: kundservice@enefit.se

  Skulle du ha några frågor om Enefits personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig till oss. För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).