icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone
Enefit icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube

Enefit AB:s sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig är Enefit AB 559132-6656 (Cylindervägen 12, 131 52 Nacka Strand, Sverige) (hädanefter Enefit) och i vissa fall Eesti Energia AS som moderbolag till Enefit.

Vad omfattar sekretesspolicyn?

Sekretesspolicyn:

 • Förklarar vad vi gör för att skydda och respektera dina personuppgifters integritet.
 • Förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter
 • Hjälper dig att förstå hur dina personuppgifter samlas in och används och vilka dina rättigheter är beträffande dina personuppgifter.

Vid behandling av dina personuppgifter följer vi svensk lagstiftning och EU-lagstiftning.

Vi använder dessa data i det ändamål för vilket vi samlade in data och i den mån det är nödvändigt för att uppnå det ändamålet. När målet har uppnåtts raderar vi personuppgifterna.

Sekretesspolicyn ger dig information och riktlinjer för när du använder våra tjänster, produkter, applikationer och e-miljöer eller besöker våra webbplatser. Sekretesspolicyn innehåller inte information om behandling av data på webbplatser från andra företag eller tjänster som tillhandahålls av dem.

Du kan använda våra tjänster och e-miljöer antingen som en avtalsslutande klient, enbart som en tjänsteanvändare på grundval av ett avtal som ingåtts av någon annan, eller helt enkelt genom att besöka våra e-miljöer som en användare utan att ha tecknat ett avtal med oss. Vi omfattas av sekretesspolicyn i samtliga följande fall. Om klienten för våra tjänster tillåter användaren att använda tjänster på grundval av ett avtal mellan dem och Enefit måste klienten också se till att användaren är bekant med sekretesspolicyn.

Vi hänvisar till sekretesspolicyn och gör det möjligt för dig att läsa den vid tidpunkten för ingående av ett avtal, samt när vi tillhandahåller dig en tjänst, produkt och/eller användning av en e-miljö. Sekretesspolicyn är ett dokument som överför information till dig och ingår inte i avtalet som har tecknats med dig eller i Enefits Allmänna villkor.

Precis som moderna tjänster, enheter och lösningar så utvecklas även databehandlingsverksamheten som behövs för att tillhandahålla dem i snabb takt. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla sekretesspolicyn uppdaterad och tillgänglig för dig på Enefits webbplats www.enefit.se. Vi meddelar dig om de viktigaste förändringarna som berör dig i sekretesspolicyn på vår webbplats, via e-post eller på annat rimligt sätt.

Vad är personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar Enefit?

Personuppgifter (nedan även kallade data) är data som direkt eller indirekt är kopplade till dig som privatperson. För tydlighetens skull grupperar vi dina personuppgifter i följande fem kategorier utifrån deras typ och källor. Källan till personuppgifter innebär genom vilka kanaler eller genom vem personuppgifterna nådde Enefit.

Grundläggande data

Grundläggande data inkluderar till exempel: förnamn, efternamn, användarnamn, personnummer, födelsedatum, nummer på personliga ID-dokument (t.ex. pass, ID-kort) och annan relaterad information, ålder, adress, e-postadress, information om tjänster som prenumereras på eller köpta produkter (t.ex. tjänstens sammansättning, tilläggstjänster, parametrar, tjänstens adress, utrustning som används etc.) och tillhörande statisk IP-adress, domännamn eller enhetens serienummer, faktureringsinformation (fakturaadress, referensnummer, faktureringsadress etc.), etc.

Datainsamlingskällor: Vi får information från dig och genom din användning av tjänster. Vi får också vissa grundläggande data från nationella register.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Särskilda kategorier av personuppgifter omfattar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap, genetiska data, biometriska data som används som en unik identifierare av en fysisk person, hälsodata eller data om sexliv och sexuell läggning för en fysisk person.

Datainsamlingskällor: Vårt mål är inte att samla in dina personuppgifter om särskilda kategorier, men den här typen av data kan av en slump avslöjas för oss, t.ex. via e-post eller telefonsamtal som görs inom ramen för klientrelationer, om du avslöjar dessa data för oss.

Icke-personliga data

I den sista kategorin hanterar vi icke-personliga data, som måste behandlas för att tillhandahålla och förbättra. För oss avser icke-personliga data sådana som erhållits från användningen av vår webbplats.

Datainsamlingskällor: Vi får information genom användning av tjänster av klienter som inte har verifierats av Enefit.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som du kan använda för tjänste- och försäljningsmiljöer online, andra internetmiljöer eller elektroniska tillämpningar (hädanefter ”e-miljön”). Sammansättningen av personuppgifter som samlas in beror därmed på vilka specifika tjänster eller e-miljöer du använder, vilken typ av data som behövs för att tillhandahålla dem, i vilken utsträckning data överförs till oss för detta ändamål (t.ex. abonnemang på tjänsten, registrering som användare, etc.) och vilken typ av samtycke du ger oss för att behandla data. När vi samlar in data följer vi principen om att samla in så lite data som behövs, dvs. vi samlar endast in data som är nödvändiga för att uppnå ett mål.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Vi tar emot dina data när du beställer en tjänst eller varor, registrerar dig som klient, du är en användare av en tjänst eller en e-miljö, prenumererar på ett nyhetsbrev, när du skickar oss en informationsförfrågan eller ett klagomål och i andra liknande situationer.
 • Data kommer att genereras när du använder våra tjänster.
 • Vi mottar även vid behov personuppgifter från andra källor (t.ex. från andra tjänsteleverantörer eller offentliga register såsom folkbokföringen, företagsregister) om detta är nödvändigt för att ingå, uppfylla eller upprätthålla ett avtal eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Dessutom kan sådan databehandling också baseras på ditt samtycke. Mer information om samtyckesbaserad databehandling finns nedan.

Med vilka skäl och mål behandlar vi dina personuppgifter?

Varje form av behandling av personuppgifter måste motiveras. Vi har delat in Enefits rättsliga skäl till att behandla personuppgifter i fyra grupper: uppfyllande av rättslig skyldighet, uppfyllande av avtal, legitimt intresse för Enefit och ditt samtycke.

På samma sätt har vi grupperat alla mål för behandling av dina personuppgifter baserat på dessa fyra rättsliga skäl. Enligt denna fördelning gäller olika lagringsvillkor för skälen och målen och du har olika rättigheter och möjligheter att påverka och göra val när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Legitimt intresse

Ett legitimt intresse innebär att vi i första hand vill använda personuppgifter för att förbättra våra tjänster och tillhandahållandet av tjänster, för utveckling av tjänster, produkter och e-miljöer samt för att främja klientkommunikation och affärsverksamhet. Inget av detta är strikt nödvändigt för att uppfylla ett avtal. På så sätt kan vi erbjuda våra klienter tjänster, produkter, prislösningar, service etc. som klienter förväntar oss att göra. Dessutom kommer vi att kunna sammanställa statistik som är nödvändig för att fatta korrekta affärsbeslut. Vi behandlar även data på grundval av detta skäl om det är nödvändigt för att dokumentera transaktioner som gjorts under en affärsverksamhet och för andra utbyten av affärsinformation. Baserat på legitimt intresse kommer vi också att behandla dina grundläggande data för marknadsföringsanalys.

Legitimt intresse är framför allt balansen mellan dina och våra rättigheter. I moderna klientrelationer antas det att tjänsteleverantören kommer att göra användning av tjänsten och service så enkel och korrekt som möjligt för klienten. Detta kan dock bäst uppnås om vi kan använda dina personuppgifter för att göra det. Vi behöver dock ytterligare databehandling, till exempel för bästa möjliga användning av tjänstekanalerna, för att förbättra och utveckla våra system, användarstatistik etc.

Denna översikt över behandling av personuppgifter på grundval av berättigat intresse är inte uttömmande. Om det är rimligt och i rimlig mån kan vi behandla data på grundval av legitimt intresse för andra ändamål, förutsatt att lagstiftningen följs.

Eftersom behovet av att behandla personuppgifter på grundval av legitimt intresse inte uppkommer direkt från lagstiftning eller avtal, men det samtidigt inte är nödvändigt med ditt samtycke har vi löst det så att du alltid kan kontakta oss och be om förtydligande, lämna in en invändning och vägra databehandling för något av följande ändamål.

Följande är mål som är kopplade till användning av data på grundval av legitimt intresse: allmän marknadsföringsverksamhet, statistik över funktionsfel, försäljning, förbrukning etc. (proaktiv tjänst); allmän profilering av klientgrupper, förhindrande av bedrägeri; datasäkerhet, skydd av Enefits egendom (t.ex. videoövervakning och inloggningsinformation om Enefit-miljöer); hantering av klientrelationer (hantering av förfrågningar, kommunikation, kundtjänst), webbchatt med Enefit; klientrelationer (tvistlösning); datautbyte inom grupp; Enefits utveckling av produkter och tjänster; Enefits systemutveckling, testning; Säkerställa Enefits inkassering av intäkter.

Samtyckesbaserad databehandling

Först och främst ber vi om ditt samtycke till användningen av data, utan vilka vi skulle kunna tillhandahålla våra tjänster, varor och e-miljöer, men utan vilka dessa tjänster, varor och e-miljöer inte skulle vara lika personliga, användarvänliga och praktiska eller individanpassade.

Vi vill med ditt samtycke använda dina data för att bestämma ditt beteende och dina konsumentvanor, konsumtionsrelaterade förväntningar, önskemål och behov för att:

 • Göra marknadsföringserbjudanden och skicka meddelanden till dig samt välja lämplig marknadsföringskanal för att göra det.
 • Bestämma ditt marknadssegment, din klienttyp och/eller profil.
 • Utveckla och erbjuda nya, personliga och/eller riktade tjänster, erbjudanden och funktioner i e-miljön eller förbättra användarupplevelsen.
 • Visa personligt eller riktat innehåll, erbjudanden och annonser till dig via Enefits kundtjänst, försäljning eller andra onlinemiljöer, appar eller andra elektroniska miljöer (e-miljö).
 • Tillhandahålla data för behandling till företag inom Enefit-koncernen och till personuppgiftsbiträden, som kommer att behandla dessa data i enlighet med målen som Enefit fastställt.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke senare via Enefits e-miljö eller genom att skicka in en ny motsvarande ansökan skriftligen eller i ett format som kan reproduceras skriftligen. Ansökan eller återkallande av samtycke kan inte ha retroaktiv verkan. Beroende på den tekniska lösningen kan det ta upp till en dag att tillhandahålla och återkalla samtycke i informationssystemet.

Ditt samtycke ska vara giltigt tills du återkallar det.

Samtycket gäller både när du har ingått ett avtal med Enefit och när du använder Enefits tjänster som en identifierad användare som anges i avtalet ingått av en annan person, dvs. om du är en personlig användare.

Vi kan använda dina data för marknadsföringsändamål, för att associera dem med andra data om dig, som kan innehålla konsumtions- och kreditinformation för våra övriga tjänster, varor och miljöer, användningsdata från e-Miljöer, inkl. aktivitetsloggar, din kommunikation med Enefit, data som mottagits från personuppgiftsbiträden eller tredje part (t.ex. data mottagna från Google Analytics, Facebook, information om kreditvärdighet).

Med ditt samtycke kan vi, för marknadsföringsändamål, överföra data till tredje parter för att de ska kunna skicka marknadsföringsmeddelanden från Enefit till dig i sina applikationer, e-miljöer, sociala mediekanaler, etc. (t.ex. i Google-applikationer, på Facebook).

I allmänhet kommer behandlingen av dina data, som privatklient och som användare av en företagsklient, att utföras enligt liknande regler. Det är emellertid viktigt att påpeka att valet som du har gjort som privatklient för användningen av dina data för marknadsföringsändamål inte omfattar att genomföra marknadsanalys beträffande företagsklienten i den mån som är nödvändig för att göra erbjudanden baserade på företagsklientens användning av enheter och tjänster, eftersom företagsklientens legitima intresse, som en avtalspartner, är att få erbjudanden som motsvarar dess behov.

Det är viktigt att en sådan analys inte bygger på ett individbaserat tillvägagångssätt, utan på den totala användningen av en viss företagsklient och på analysen av kommunikationsdatauppsättningen.

Du kan vägra sådan databehandling genom att skicka en motsvarande invändning till Enefit.

Uppfyllande av ett avtal

Behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett avtal visar sig i första hand i att tillåta ett visst resultat för våra tjänster och produkter, som inte kan uppnås genom att undvika behandling av personuppgifter. Vi har identifierat vilken typ av personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla en tjänst eller produkt för att säkerställa den kvalitetsnivå som anges i det relevanta avtalet och kan därför hålla behandlingen av personuppgifter på ett minimum.

Detta inkluderar följande mål: relationer före ingående av avtal (begäran om en offert från Enefit); automatiska beslut (kreditbetyg); hantering av klientorder; underhåll av klientrelationer (ingående av avtal, identifiering av en person, vidarebefordran av påminnelser, etc.); tillhandahållande eller levererans av en produkt/tjänst till klienten; säkerställande av avtalsenlig kvalitet på en tjänst; hantering av funktionsfel som påverkar klientens tjänster och andra incidenter (meddelande, lösning); fakturering (sammanställning och skickande av fakturor, inkassering av betalningar); spårning och eliminering av tekniska fel i Enefits tjänster; beräkning och hantering av avgifter i samband med användningen av Enefits tjänster; spårning av bedrägeri.

Uppfyllande av en lagstadgad skyldighet

Uppfyllande av de lagstadgade skyldigheterna föreskriver databehandling som vi måste genomföra, eftersom vi som tjänsteleverantör/handlare är skyldiga att göra det enligt lag.

Om databehandling är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet kan vi på Enefit inte besluta om insamling och registrering av sådana personuppgifter, inte heller kan du. Detta inkluderar följande mål: redovisning; svara på förfrågningar från offentliga myndigheter; säkerställa kvaliteten på en tjänst som krävs enligt lag; underrätta en tillsynsmyndighet och personen om överträdelser som har inträffat.

Vad är marknadsföringsprofilering?

För Enefit avser profilering i marknadsföringssyfte databehandling där vi behandlar dina data med databehandlingsteknik, genom att använda olika metoder för statistisk eller matematisk eller prediktiv analys för att skapa olika länkar, sannolikheter, korrelationer, mönster, modeller, marknadsföringsprofiler, etc. Som ett resultat av ovannämnda kan vi förutsäga eller härleda dina förväntningar, önskemål och behov angående konsumtion av varor och tjänster som erbjuds av oss.

Skillnaden mellan profilering och annan automatisk marknadsföringsdatabehandling är att profilering hjälper till att härleda eller förutse ytterligare data om dig (se exempel nedan) som kan leda till bristande överensstämmelse med verkligheten.

Hur använder vi marknadsföringsprofilering?

 • Allmän segmentering, skapande och tilldelning av klienttyper eller profiler, där vi kan analysera klienters demografiska data (ålder, kön), användningsdata och andra sammanställda data med hjälp av ett antal olika (specifika för olika fall), internationellt erkända statistiska analysmetoder för att utföra profilanalys för att utveckla olika klientsegment, typer eller profiler, och, baserat på identifieringsdata och sannolikhetsbedömning som används i profilanalysen, kan vi bestämma det specifika klientsegmentet, typen eller profilen (t.ex. tekniskt kunnig klient) och använda denna bedömning för olika marknadsföringsbeslut (lämna ett erbjudande till klienten, visa individanpassat innehåll och individanpassad reklam i e-miljön etc.).
 • Beteende- och intressebedömningar på grundval av Klientens resa, där vi kan analysera klienternas data relaterade till användningen av tjänster, webbplatsbesöksdata och annan information om köpbeteende och konsumtion samt olika metoder för statistisk analys och profilanalys för att härleda klientens beteendemönster, modeller och klienttyper, och, utifrån ovannämnda, ge en sannolikhetsbedömning av hur intresserad en specifik klient skulle vara av att beställa och använda en viss tjänst och därigenom förutsäga klientens intressenivå, etc.
 • Platsbaserade erbjudanden där vi kan analysera data från klienter som använde tjänster i ett visst område och använda metoder för statistisk analys och profilanalys för att bestämma om vi ska skicka ett marknadsföringserbjudande eller meddelande till en viss klient eller inte.

Du har rätt att när som helst göra invändningar angående behandling av marknadsföringsdata som är kopplade till dig, inklusive profilanalys för marknadsföring, genom att meddela Enefit om detta.

Vilka slags automatiska beslut angående dig fattar vi?

Kreditbetyg

Vid försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster gör vi en bakgrundskontroll av klienten, vars resultat kommer att uttryckas med ett kreditbetyg.

Ditt kreditbetyg uppdateras regelbundet.

När vi bestämmer ett kreditbetyg samlar vi in:

 • Relevant information om ditt betalningsbeteende och din bakgrund från Enefits informationssystem.
 • Från offentliga databaser (officiella meddelanden, information från kronofogdemyndigheten och andra officiella register och publikationer, till exempel företagsregister, folkbokföring)
 • Databas med register över uteblivna betalningar, genom att använda betygssättning för privatpersoner.

Vid manuell granskning använder vi också ytterligare källor (sökmotorer, sökning i domstolsbeslut, etc.).

Skuldförvaltning

Om klienten inte betalar skulden, trots de betalningspåminnelser som skickats till den, kommer begränsning av tjänster att genomföras enligt vad som anges i lagen.

Med hänsyn till de automatiska beslut som fattats om dig har du rätt att begära att dessa beslut granskas av en anställd hos Enefit.

Finns det tredje parter, förutom Enefit, som kan behandla dina personuppgifter?

Företag inom Enefit-koncernen (Eesti Energia AS-koncernen) kan få tillgång till dina data för att fatta företagslednings- och administrativa beslut. De kan också göra det när de använder koncernbaserade informationssystem för tillhandahållande av tjänster.

Vi har partner som arbetar för oss, som kommer att behandla dina data på uppdrag av Enefit. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss.

När vi använder våra samarbetspartner vidtar vi lämplig omsorg för att se till att de agerar i enlighet med denna sekretesspolicy.

De företag vi arbetar med är vanligtvis belägna i Sverige, Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men i enskilda fall kan de också vara belägna utanför dessa områden. I det senare fallet kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din rätt till skydd av personuppgifter fortfarande är säkerställd. Du kan få mer detaljerad information om din dataöverföring genom att skicka en förfrågan om tillgång till data.

Enligt databehandlingsavtal som ingåtts med partner kan medansvar i vissa fall tillämpas, vilket innebär att både vi och vår partner har delat ansvar för behandling av dina personuppgifter. I så fall gäller våra partners dataskyddsvillkor utöver våra dataskyddsvillkor. Se vår lista över godkända avtalspartner (personuppgiftsbiträden) här.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter under den period som krävs för att uppnå de mål som anges i sekretesspolicyn, eller så länge den lagstadgade skyldigheten föreskriver att vi gör det.

Det ska beaktas att undantag i vissa fall gäller för löptider, till exempel gäller vissa automatiska löptider inte vid skulder. Dessa regler gäller inte heller för lagring av anonyma data, eftersom det i detta fall inte längre handlar om personuppgifter.

Nedan följer en sammanfattning med exempel på våra principer för lagring av personuppgifter. Det här är inte en komplett lista och du kan få tillgång till mer exakta lagringsvillkor när du granskar dina personuppgifter (se nedan):

Inom senast 1 månad -Videoövervakning

Efter 6 månader -Potentiella klienter som har begärt prisförslag eller information om teknisk beredskap, men inte har registrerat sig som klienter

Efter 1,5 år -Händelser kopplade till en klient (konsultation, allmänna erbjudanden)

Efter 2 år -Inspelningar av samtal

Efter 3 år -Kontaktpersoners data; händelser (order, klagomål, incident, skuldmeddelande); data om fordringar som säljs till en inkassobyrå; data relaterade till beviljande av kredit och betalning av kredit

Efter 5 år -Data som samlas in för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Efter 7 år -Ekonomiska data om en inaktiv klient

Efter 13 år -Skulddata om det inte finns något pågående återbetalningsförfarande

Hur säkerställer vi säker behandling av dina data?

Vi implementerar nödvändiga organisatoriska och informationstekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa integriteten, tillgängligheten och konfidentialiteten av data. Dessa åtgärder omfattar skydd av anställda, information, IT-infrastruktur, företags- och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och teknisk utrustning.

Syftet med informationssäkerhetsverksamheten är att implementera lämplig nivå för skydd av information, riskreducering och riskförebyggande.

Våra medarbetare omfattas av krav på datasekretess och dataskydd, utbildning i skydd av personuppgifter ges till dem och anställda är skyldiga att fullgöra sina skyldigheter.

Våra partner är skyldiga att se till att deras anställda följer samma regler som vi gör, och deras anställda är skyldiga att uppfylla kraven för användning av personuppgifter.

Vad kan du göra för att skydda dina personuppgifter?

Även om vi på Enefit lägger stor vikt vid att hålla dina personuppgifter säkra har du själv en viktig roll för att säkerställa att dessa mål uppnås.

Innan du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part eller anger dem någonstans ska du överväga vem som ska ta emot dessa data och hur säkert de kommer att lagras.

Att lämna ut lösenord, ID-kortdata och annan känslig information och verktyg, och dela dem med andra är varken ett tillåtet steg eller ett rimligt beslut. När det gäller kommunikations- och internettjänster måste det beaktas att genom att ge tillgång till dina data (t.ex. på vår självbetjäning), antingen på grund av din egen försumlighet eller av någon annan anledning), kommer du att ge tillgång till tjänsteuppgifter, faktureringsinformation och data om associerade personer.

Om du misstänker att dina personuppgifter har behandlats i strid med vår sekretesspolicy eller att din information har blivit utlämnad till främlingar ska du informera oss så snart som möjligt. På så sätt kan vi lösa situationerna så snabbt som möjligt och hjälpa till att minimera potentiella förluster.

Vilka är dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

Rätten till tillgång till dina data

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter som Enefit innehar. Dessutom har du rätt att bli informerad om målen för databehandling och lagringsvillkoren för data. Tillgång till data är möjlig genom självbetjäningsmiljön. För att göra detta måste du korrekt autentisera dig i förväg och skicka in en motsvarande ansökan till oss. Vi har rätt att svara på sådana frågor inom 30 dagar. Du kan läsa mer om detta ämne här.

Rätten att ändra personuppgifter

Om du har upptäckt felaktiga data när du granskar dina data eller om dina personuppgifter har ändrats kan du alltid ändra dem själv via vår självbetjäning.

Rätten att bli glömd

I vissa fall har du rätt få dina personuppgifter raderade. Detta gäller särskilt för behandling av data på grundval av samtycke och legitimt intresse. Detta inkluderar till exempel marknadsföringsprofiler och liknande. Fullständig radering av personuppgifter är emellertid ofta inte möjlig, eftersom vi även använder data för andra ändamål, i samband med vilka den tidiga raderingen av sådana data inte är tillåten på grund av avtalsenliga eller rättsliga skäl.

Rätten att lämna in invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot varje aktivitet beträffande behandling av dina personuppgifter som utförs på grundval av legitimt intresse. När du lämnar in en invändning kommer vi att överväga legitima intressen och om möjligt sluta behandla de data som avses.

Denna rättighet kan inte användas i en situation där vi är skyldiga att sammanställa, lämna in eller försvara en rättslig fordran (t.ex. om vi tror vi att en person har brutit mot avtalet och vi därför måste vända oss till en domstol eller annan brottsbekämpande myndighet för att skydda våra rättigheter).

Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

I vissa fall har du möjlighet att begränsa behandlingen av personuppgifter genom att uttryckligen informera oss genom vår självbetjäning. Denna rättighet kan endast utövas i följande fall:

 • För att verifiera riktigheten av personuppgifter när du har ifrågasatt deras riktighet.
 • För att registrera olaglig databehandling.
 • När du behöver personuppgifter för att sammanställa, lämna in eller försvara dig mot ett rättsligt anspråk.
 • När du lämnar in en invändning för att överväga det legitima intresset och du vill begränsa behandlingen av berörda data tills ett beslut har fattats.

Du bör emellertid ta hänsyn till att denna rätt kräver en mycket exakt formulering av målet och att den i vissa fall kan leda till tillfällig avstängning av tjänster.

Rätten att överföra data

Rätten att överföra data ger dig ytterligare kontroll över dina personuppgifter. Vi låter dig få tillgång till dina personuppgifter eller få dem överförda direkt till en annan tjänsteleverantör, i ett maskinläsbart format (förutsatt att den andra tjänsteleverantören har kapacitet att ta emot data i sådant format). Observera att vi inte kan garantera detta och inte är ansvariga för en annan tjänsteleverantörs förmåga att ta emot dina personuppgifter.

Till skillnad från rätten att få tillgång till dina data är din rätt att överföra data begränsad av ett antal särdrag:

 • Du har rätt att få personuppgifter som du har skickat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Rätten att överföra gäller endast de data som vi använder för uppfyllandet av avtalet eller på grundval av samtycke, och endast med automatiska medel.
 • Vid utövande av denna rättighet måste vi också ta hänsyn till tredje parts sekretessrättigheter.

För att ge dig en mer praktisk tjänst har vi löst utövandet av denna rättighet på samma sätt som tillgången till personuppgifter på självbetjäningen.

Rätten att vända sig till Enefit eller en tillsynsmyndighet och en domstol

Om du vill ha ytterligare information om användningen av dina personuppgifter eller hjälp med att utöva dina rättigheter på självbetjäningen kan du alltid kontakta vår kundtjänst på 08-121 607 26 eller på info@enefit.se.

Om du är orolig för att dina personuppgifter har hanterats med vårdslöshet eller i strid med innehållet i sekretesspolicyn kan du alltid meddela vår dataskyddsexpert på info@enefit.se.

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen eller domstol för att skydda dina sekretessrättigheter och personuppgifter. Datainspektionen är en offentlig institution som kan kontaktas eller konsulteras i frågor som rör skydd av personuppgifter.

Om användning av cookies i våra e-miljöer

Precis som andra webbplatser så använder Enefits webbplatser och e-miljöer teknik med cookies. Användningen av cookies är kopplad till alla de fyra ovannämnda rättsliga skälen, dvs. vi behöver cookies på grund av rättsliga skyldigheter, för att säkerställa kvaliteten på tjänsten som beskrivs i avtalet, för att tillhandahålla mer individanpassade och praktiska tjänster, samt för marknadsföringsändamål med samtycke från dig.

Cookies är små textfiler som laddas upp till användarens dator via e-miljöns server. Till följd av det kan webbläsaren skicka information om cookien tillbaka till e-miljön under varje nytt besök i miljön, så att användaren kan kännas igen.

Cookies kan vara inaktiverade i dina webbläsarinställningar om du har valt det alternativet. Tänk på att det i vissa fall kan orsaka långsammare webbläsning på en webbplats, minska funktionerna på vissa webbplatser eller förhindra åtkomst till dem.

Som regel använder vi data som samlas in med cookies för följande ändamål

Funktionscookies och tillhandahållande av tjänster: Cookies är väldigt viktiga för vår hemsida samt våra elektroniska tjänster, och de ger oss möjlighet att effektivisera användarupplevelsen. Om användaren vill behöver den till exempel inte ange sitt användarnamn, lösenord och individanpassade alternativ varje gång den loggar in på vår tjänst.

Utveckling av tjänster: Genom att spåra cookies kan vi förbättra vår e-miljö och våra elektroniska tjänster. Till exempel kan vi få information om vilka som är de mest populära delarna av vår hemsida, vilka webbplatser våra användare kommer att passera, vilka webbplatser de kommer ifrån och hur mycket tid de spenderar i vår e-miljö.

Användningsanalys: Vi använder cookies för att sammanställa statistik över antalet besökare i våra e-miljöer och onlinetjänster, och vi utvärderar också annonsernas effektivitet.

Direktmarknadsföring: Genom att använda cookies kan vi också samla in information om visningen av annonser eller specifikt webbläsarinriktat innehåll genom att skapa olika målgrupper.

Vi kan kombinera informationen som erhållits med cookies med information om dig på andra sätt, t.ex. med information om vilka tjänster som används.

Våra webbplatser kan ha länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster, samt sociala medier (till exempel Facebook-insticksprogram, Google Analytics) för marknadsföring och statistikändamål. Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer på våra webbplatser är föremål för tredje parts sekretessregler. Vi rekommenderar att du bekantar dig med rutinerna för skydd av personuppgifter för data beträffande sådana personer.