icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone
Enefit icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube

Enefit AB:s Principer för användning av Kunddata

 1. Allmänt
  1. Dessa Principer för användning av Kunddata (hädanefter Principerna) gäller för Enefit AB 559132-6656 (hädanefter Enefit) och varje person som använder Tjänster från Enefit eller Enefits e-Miljö.
  2. Principerna beskriver hur Enefit kan använda Kundens data i samband med tillhandahållande av tjänster till Kunden och erbjudande av e-Miljöer, samt ger information om viktiga frågor som rör användningen av Data.
  3. Principerna utgör en oskiljaktig del av de Allmänna villkoren. Enefit hänvisar till Principerna vid ingående av ett Avtal med Kunden, vid erbjudande av en Tjänst, varor eller e-Miljön till Kunden, och ger Kunden möjlighet att bekanta sig med Principerna. Principerna utgör en oskiljaktig del av Avtalet och Enefit har rätt att anta att Kunden känner till Principerna.
  4. Principerna gäller inte tjänster från andra företag eller onlinemiljöer, inklusive när dessa är tillgängliga för Kunden via Enefits e-Miljö eller Tjänst.
 2. Villkor
  1. Kund - Varje person som använder Enefits Tjänster eller e-Miljö som en Kund.
  2. Data – Personliga eller kommunikationsrelaterade data om en Kund eller andra Kundrelaterade data som har blivit kända för Enefit som ett resultat av tillhandahållande av en Tjänst eller användning av e-Miljön.
  3. Anonyma data – data som inte är relaterade till en specifik Kund, eftersom information som identifierar Kunden har tagits bort från dessa data.
 3. Enefits Principer för användning av Kunddata
  1. Enefit använder Data på ett sätt som beskrivs i Principerna och endast för det ändamål som Enefit har samlat in data för och inom ramen för det som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Enefit använder Data i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter och andra rättsakter (hädanefter Rättsakter) samt bästa affärspraxis. Enefit kan kombinera insamlade Data inom ramen för att tillhandahålla olika Tjänster om dessa Data har samlats in för samma ändamål.
  2. Enefit anser att Kundens integritet och skyddet av Data är väldigt viktigt och skyddar Data med hjälp av de organisatoriska, fysiska och informationstekniska åtgärder som behövs för att garantera integriteten, tillgängligheten och konfidentialiteten av Data. Dessa åtgärder omfattar skydd av anställda, information, IT-infrastruktur, företagets interna och offentliga nätverk, kontorsbyggnader och tekniska enheter. Ändamålet med säkerhetsrelaterade aktiviteter är att tillämpa en relevant dataskyddsnivå, minimera risker och förebygga fara.
  3. Krav relaterade till sekretess och skydd av Data gäller för Enefits anställda, och de ansvarar för att följa dem. Enefits personuppgiftsbiträden (se punkt 7) är skyldiga att se till att deras personal följer samma regler, och de ansvarar för att uppfylla kraven för dataanvändning.
 4. Kundens roll i att garantera Datasäkerhet
  1. Kunden måste använda Tjänster och e-Miljöer på ett säkert och omsorgsfullt sätt och se till att enheterna (t.ex. dator, smarttelefon, applikation, etc.) som används av Kunden för att använda Enefits Tjänster eller e-Miljöer är skyddade. Kunden är skyldig att hålla användarnamn och lösenord eller annan information eller informationsbärare (t.ex. ID-kort) kopplade till Kunden, deras enhet, Tjänsten eller e-Miljön konfidentiella för andra personer.
  2. Kunden måste vara medveten om att Enefit inte kan garantera säkerheten för Data och inte bär ansvar om Data inte skyddas till följd av att Kunden bryter mot de skyldigheter som anges i klausul 4.1 (inklusive t.ex. att Kunden inte har ändrat standardlösenordet eller andra standardinställningar, eller om inloggningsuppgifterna för Kundens e-Miljöer har använts av obehöriga personer). I sådana fall bär Kunden fullt ansvar för alla följder som kan inträffa för dem och deras Data.
  3. Om Kunden gör det möjligt för Användaren (t.ex. Kundens familjemedlem, anställda etc.) att använda Tjänster eller e-Miljö baserat på avtalet som ingåtts mellan Kunden och Enefit är Kunden ansvarig för att Användaren granskar Principerna och samtycker till dem.
 5. Insamling av Data
  1. Enefit erbjuder olika Tjänster och e-Miljöer till sin Kund. Följaktligen är Data som Enefit samlar in om Kunden beroende av vilka tjänster eller e-Miljöer som Kunden använder, vilka Data som behövs för att tillhandahålla dessa, vilken mängd Data som Kunden ger till Enefit (t.ex. vid prenumeration på en Tjänst, registrering som Kund, etc.) och vilken typ av samtycke som Kunden ger Enefit för att behandla dess data.
  2. Enefit samlar in Data genom användning av följande metoder:
   1. Enefit tar emot data från Kunden när denne beställer en Tjänst, registrerar sig som Kund, prenumererar på ett nyhetsbrev, skickar informationsförfrågan till Enefit, etc.
   2. Data förekommer när Kunden använder Tjänsterna och sådana Data är nödvändiga för att uppfylla Avtalet eller säkerställa att Avtalet uppfylls och denna typ av Databehandling krävs enligt en Rättsakt eller om Data behandlas baserat på Kundens samtycke. /li>
   3. Enefit tar emot Data relaterade till Kunden från andra källor (t.ex. andra tjänsteleverantörer eller offentliga register etc.) om det är nödvändigt för att uppfylla Avtalet eller säkerställa att Avtalet uppfylls, om denna typ av Databehandling krävs enligt en Rättsakt eller om Data behandlas baserat på Kundens samtycke.
 6. Användning av Data för att uppfylla Avtalet och garantera att Avtalet uppfylls
  1. Enefit kan använda Data på grundval av Rättsakter utan Kundens specifika samtycke för att uppfylla Avtalet eller för att garantera att Avtalet uppfylls i följande fall:
   1. För att identifiera Kunden och dennes företrädare.
   2. För att utföra aktiviteter som behövs för att tillhandahålla Tjänster eller sälja varor till Kunden (inklusive försäljning och leverans av Tjänster och/eller varor samt vidarebefordran av information relaterad till Tjänsterna och varorna till Kunden).
   3. För att betjäna Kunden och eliminera fel.
   4. För att tillhandahålla e-Miljön, dess tjänster och funktioner samt en mycket individanpassad användarupplevelse (till exempel registrering av språkinställningar, etc.) till Kunden och utveckla dem, samt vidarebefordra information om e-Miljöns möjligheter och säkerhetsrelaterade frågor till Kunden.
   5. För beräkning av tjänsteavgifter relaterade till Avtalet och för att sammanställa och skicka meddelanden och fakturor till Kunden.
   6. För att skicka ett Avtal och/eller meddelanden relaterade till Tjänsten till Kunden per post, som inte förutsätter användningen av Data för marknadsföringsändamål (t.ex. kundnyhetsbrev, reklam och erbjudanden etc.).
   7. För att dokumentera affärs- och tjänsteverksamhet samt utbyta företagsinformation (inklusive för att ge revisorer information för att granska Enefit).
   8. För att förbättra Kundservicen, inklusive mäta kvaliteten på e-Miljö och Tjänster, användningsaktivitet och kundnöjdhet, samt för utveckling av Tjänster och affärsverksamhet.
   9. För underhåll eller reparation av en Kunds enhet som levererats av Enefit och beställts av Kunden samt andra eftermarknadstjänster relaterade till enheten.
   10. För inspelning och lagring av telefonsamtal mellan Enefit och Kunden i syfte att använda dessa inspelningar för att bevisa uttryck av vilja eller transaktioner som ingåtts av Parterna och för att bättre betjäna Kunden.
   11. För att utvärdera och förebygga möjliga affärsrisker och skador i samband med tillhandahållandet av Tjänsten.
   12. För att garantera att Avtalet uppfylls (t.ex. för värdepapper, för att ingå avtal om borgensåtagande).
   13. För att skydda Enefits överträdda eller omtvistade rättigheter samt för inkassering av skulder (inklusive vidarebefordran av Data relaterade till överträdelse av Avtalet och/eller till skulder till personer som tillhandahåller inkassotjänster, advokater etc. som är auktoriserade av Enefit att behandla motsvarande Data på grundval av motsvarande avtal med Enefit).
   14. För utvärdering av Kundens kreditvärdighet och trovärdighet (betalningsdisciplin) (inklusive för beslut om tillhandahållande av tjänstekredit och finansieringsavtal).
   15. Vid överträdelse av Avtalet, för vidarebefordran av Kundens betalningsanmärkning (data relaterade till en skuld vars betalningsfrist har försenats, inklusive gäldenärens namn, ID-kod och information om skuldens belopp, tidpunkten då den uppstod samt transaktionstypen som orsakade skulden) till kreditinformationsföretag auktoriserade av Enefit.
  2. Listan över fall för användning av Data för att uppfylla Avtalet och garantera att Avtalet uppfylls enligt klausul 6.1 är inte uttömmande. Det innebär att Enefit vid behov även kan använda Data för att uppfylla Avtalet eller garantera att Avtalet uppfylls i fall som inte har nämnts i klausul 6.1.
  3. Kunden kan inte neka användning av Data för de ändamål som beskrivs i klausul 4.1 vid användning av Tjänsten eller e-Miljön, eftersom det skulle göra det omöjligt för Enefit att tillhandahålla Tjänsten eller e-Miljön till Kunden.
  4. För ändamål som anges i klausul 6.1 kan Enefit använda följande Data:
   1. Kundens huvuddata: Kundens namn, ID-nummer, födelsedatum, personuppgifter, kontaktuppgifter för Kunden eller kontaktpersonen eller användaren som är auktoriserad av Kunden (inklusive antal kommunikationsenheter, adress, e-postadress, kommunikationsspråk, föredragen kommunikationskanal, etc.) och information om vilket marknadssegment som Kunden tillhör.
   2. Data relaterade till kundkommunikation: information relaterad till användningen av Enefits Tjänster; detaljer om Avtal som ingåtts av Kunden, skickade beställningar och kundkontakter, fakturor och uppgifter relaterade till fakturor (t.ex. betalningsuppgifter, etc.); information som Kunden angett i e-Miljön (inklusive t.ex. data som har angetts vid registrering av dess konto), data om detaljer om Kundens användning av Tjänster, e-Miljö, dess tjänster och funktioner, data som samlats in via cookies (se klausul 14) och data om Kundens betalningsdisciplin/skulder.
  5. Listan över Data i klausul 6.4 är inte uttömmande. Detta innebär att Enefit i händelse av rimlig nödvändighet och i rimlig mån kan hantera Data som inte anges i klausul 6.4 för att uppfylla Avtalet och garantera att Avtalet uppfylls.
 7. Användning av Data för marknadsföringsändamål
  1. Användning av Data för marknadsföringsändamål innebär att Enefit använder Data:
   1. För en marknadsföringsanalys av Kundens önskemål angående användning av Tjänster, e-Miljö etc. i syfte att identifiera Kundens användningsbehov och utarbeta personliga erbjudanden på grundval av dessa data (hädanefter användning av Data för marknadsföringsändamål).
   2. För att skicka personliga erbjudanden till Kunden via elektroniska medel (t.ex. e-post, SMS eller MMS).
  2. Kunden har gett eller har möjlighet att ge Enefit samtycke till att använda Data för marknadsföringsändamål och för att få personliga erbjudanden (hädanefter Samtycke) när man ingår ett Kundavtal eller annat Avtal med Enefit eller har uttryckt Kundens Samtycke på annat sätt (t.ex. godkännande i e-Miljön etc.).
  3. Användningsvillkoren för Data som beskrivs i Principerna gäller för Samtycket. Enefit hänvisar till Principerna när man erhåller samtycke från Kunden och Kunden har möjlighet att läsa Principerna. Kunden har rätt att neka Samtycke eller att ta tillbaka det senare, informera Enefit om det via e-Miljön eller skriftligen eller i en form som kan reproduceras skriftligen. Samtycket gäller tills Kunden drar tillbaka det.
  4. Om Enefit har Kundens samtycke kommer Enefit att använda Data för marknadsföringsändamål på följande sätt:
   1. För att ta reda på Kundens förväntningar och behov samt utveckla nya och förbättrade tjänster och e-Miljöfunktioner.
   2. För att utveckla personlig direktmarknadsföring, kampanj- och rabatterbjudanden till Kunden för att använda Tjänster och köpa varor.
   3. För vidarebefordran av direktmarknadsföring, kampanj- och rabatterbjudanden till Kunden avseende Tjänster och varor, via elektroniska kanaler.
   4. För vidarebefordran av Data till företag som tillhör samma koncern som Enefit, med syftet att tillhandahålla tjänster till Kunden gemensamt eller ömsesidigt.
   5. För vidarebefordran av individanpassat innehåll, erbjudanden och reklam till Kunden i e-Miljön.
  5. Om Kunden har gett sitt Samtycke kan Enefit använda följande Data och information för marknadsföringsändamål:
   1. Namn, födelsedatum, ID-nummer, kommunikationsspråk, data om föredragen kontaktmetod (t.ex. e-post, post, etc.), postadress, e-postadress, mobilnummer, telefonnummer och faxnummer.
   2. Information om vilket marknadssegment Kunden tillhör.
   3. Information om användningen av Tjänster och köp av varor (t.ex. tjänsteområde, prisklass, leveransinformation etc.).
   4. Data om Kundens kreditvärdighet, betalningsdisciplin/skulder.
   5. Information om detaljer om Kundens användning av Enefits tjänster (inklusive volymen av Tjänster som används över olika marknadssegment, deras mängd, sätt, tid, etc. och information om detaljerna om ytterligare tjänster beställda av Kunden, samt slutenheter som används av Kunden för att använda Tjänsterna (t.ex. elmätare med fjärravläsning).
   6. Data som lämnas till Enefit av Kunden via e-Miljön (inklusive t.ex. data som anges vid registrering av ett konto).
   7. Data om Kundens användning av e-Miljön och dess funktioner samt information som samlas in via cookies.
   8. Information om Kunden som har publicerats i offentliga datainsamlingar eller på Internet (t.ex. information om Kundens vanor, hobbies, arbete eller studier etc.).
   9. Uppgifter som samlats in från andra personer via rättsliga medel (t.ex. data som samlats in av kreditvärderingsföretag).
 8. Skicka personliga erbjudanden via elektroniska medel
  1. En Kund har rätt att förbjuda, oavsett om Kunden har samtyckt till användningen av dess Data för marknadsföringsändamål eller inte (se avsnitt 7.2), vidarebefordran av erbjudanden till dem via elektroniska medel (t.ex. e-post, SMS eller MMS) genom att följa anvisningarna som tillhandahålls av Enefit i e-Miljön eller genom ett meddelande eller genom användning av en annan elektronisk metod som tillhandahålls av Enefit.
  2. Till följd av Kundens samtycke att använda dess Data för marknadsföringsändamål, samt Rättsakter, har Enefit också rätt att skicka Kundanpassade erbjudanden till Användare som av Kunden har getts möjlighet att använda Enefits Tjänster på grundval av ett Avtal som ingåtts mellan Kunden och Enefit, och till en företrädare eller kontaktperson för Enefits affärskund utan föregående samtycke. Dessa personer kan förbjuda att erbjudanden skickas till dem via elektroniska medel (t.ex. e-post, SMS eller MMS) i e-Miljön eller genom att följa anvisningarna i ett e-postmeddelande eller textmeddelande, eller genom att använda en annan elektronisk metod som tillhandahålls av Enefit. Endast Kunderna själva kan ta tillbaka sitt samtycke att använda deras Data för marknadsföringsändamål.
 9. Personuppgiftsbiträdenas dataanvändning
  1. Personuppgiftsansvarig är Eesti Energia AS (Enefit), organisationsnummer 10421629, med adressen Lelle street 22, Tallinn, Estland. Personuppgiftsbiträdet är Enefit AB, organisationsnummer 559132-6656, Cylindervägen 12, 131 52 Nacka Strand, Sverige.
  2. På grundval av Rättsakter kan Enefit ge personuppgiftsbiträden rätt att behandla Data. Personuppgiftsbiträden är Enefits partner vars verksamhet omfattar organisering av fakturering, besvarande av kundfrågor, spårning av bedrägerier, marknadsföring av tjänster, återförsäljning av tjänster eller andra tjänster som utförs etc. Ett personuppgiftsbiträde har endast rätt att använda Data för att utföra specifika aktiviteter som begärs av Enefit och på grundval av ett sekretessavtal som ingåtts med Enefit, som innehåller sekretesskrav.
 10. Särskilda fall av behandling av Data på grundval av Rättsakter
  1. Enefit kommer, om kunden har godkänt en fullmakt, att skicka denna fullmakt till kundens aktuella elnätsägare och elhandelsföretag för att få reda på nödvändig information för att starta leverans av el.
 11. Period för lagring av Data
  1. Enefit lagrar data under den period som är nödvändig för att uppfylla ändamålet för användning av Data som anges i Principerna eller till förfallodatumet enligt en Rättsakt.
 12. Kundens rättigheter avseende Data
  1. I samband med behandlingen av dess Data har Kunden rätt att:
   1. Få information från Enefit om dess Data och användningen av dess Data enligt vad som anges i Rättsakter.
   2. Begära, i fall som anges i Rättsakter, att Enefit upphör att använda Data och korrigera, stänga och radera Data.
   3. Samtycka till eller neka användningen av dess Data för direktmarknadsföring eller för marknadsföringsändamål enligt Principerna.
   4. Vända sig till Datainspektionen och domstol om dess rättigheter har kränkts.
   5. Begära ersättning för skador som har orsakas den på grund av skäl som anges i och på det sätt som beskrivs i Lagen om skyldigheter.
 13. Alternativ för att kontakta Enefit
  1. Ansvarig och hållbar verksamhet är viktigt för Enefit. Enefit har därför skapat en möjlighet för Kunden att ställa frågor och lämna in anspråk. Kunden kan använda följande metoder för att kontakta Enefit: ringa 08-121 607 26 eller skicka ett e-postmeddelande till info@enefit.se.
 14. Användning av cookies i Enefits e-Miljöer
  1. Som på de flesta internetwebbsidor använder Enefits e-Miljöer cookies, som är små textfiler som laddas ned till en användares dator via e-Miljöservern. Till följd av det kan användarens webbläsare skicka informationen till e-Miljön varje gång e-Miljön används, med syfte att känna igen användaren samtidigt som den inte identifieras (användaren förblir anonym) och för att erbjuda en mer personlig och praktisk användningsupplevelse av e-Miljön (genom att lagra användarens preferenser, intresseområden, etc.) samt genom att analysera och utveckla Tjänster som tillhandahålls genom e-Miljön och genom att fokusera erbjudanden och annonser.

Denna version av Principerna för Dataanvändning gäller för Enefit och alla Kunder från och med den 25 maj 2018. Enefit har rätt att göra ändringar i Principerna för Dataanvändning ensidigt, enligt beskrivningen i Allmänna villkor.